Uitgebrachte adviezen

De begeleidingsgroep brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het College van Burgemeester en Wethouders over onderwerpen die in het Bosbeheerplan staan of daaraan zijn gerelateerd. Hieronder een samenvatting van de adviezen die tot nu toe zijn opgesteld.

Advies inzake het Programma Biodiversiteit: “Samen sterker met natuur” (december 2019)
In het eerste bestuurlijk overleg met wethouder Vreugdenhil op 17-06-2019 is de Bosraad verzocht haar licht te laten schijnen over het Programma Biodiversiteit van de gemeente Ede, getiteld “Samen sterker met natuur”. Op 12 december 2019 hebben wij onderstaand advies uitgebracht. Ook het rapport zelf kunt u hieronder downloaden.
20191212 Advies inzake Programma Biodiversiteit 
Samen sterker met natuur

Advies inzake Recreatieve routes Gemeente Ede (februari 2018)
Gemeente Ede is bezig om de recreatieve routes uit te breiden en aan te passen. Denk aan routes voor wandelaars, mountainbikers, ruiters, hondenliefhebbers. Deze routes moeten zoveel mogelijk van elkaar worden gescheiden: mountainbikes en paarden, maar ook wandelaars en honden zijn bijvoorbeeld niet altijd even handig op hetzelfde pad. Maar: de waarden van de natuur en de cultuurhistorie in onze bossen staan natuurlijk voorop. De Begeleidingsgroep Bosbeheerplan bracht op 2 februari 2018 een advies uit aan B&W over deze materie.
20180202 Advies inzake Recreatieve routes gemeente Ede Definitief 
20181220 Reactie College B&W

Advies inzake Amerikaanse vogelkers (Prunus) (november 2017)
In het Bosbeheerplan van de gemeente Ede 2010-2022 wordt de aanpak van Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) als problematisch aangegeven. De Begeleidingsgroep Bosbeheerplan gemeente Ede heeft zich, vanuit haar taakopdracht, hierover een beeld gevormd en brengt het volgende advies uit.
20171103 Advies inzake Vogelkers Definitief 
20181220 Reactie College B&W

Zienswijze inzake structuurvisie Bennekom 2030 (mei 2017)
In aansluiting op de inloopavond 8 mei 2017, waaraan onzerzijds Suzette Stumpel deelnam, heeft de Begeleidingsgroep Bosbeheerplan op 14 mei 2017 een zienswijze opgesteld op de gepresenteerde Dorpsvisie Bennekom 2030.
20170514 Zienswijze inzake Structuurvisie Bennekom 2030 Definitief

Ongevraagd advies inzake Verkoop gronden Otterlo (mei 2017)
Naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van natuurgebied in Otterlo door Nationaal Park De Hoge Veluwe (het betreft gronden die buiten de rasters van het park liggen), heeft de Begeleidingsgroep Bosbeheerplan op 11 mei 2017 bijgaand ongevraagd advies aan de wethouder gezonden.
20170511 Ongevraagd advies inzake Verkoop gronden Otterlo Definitief

Advies inzake Toekomstbestendig Programma Buitengebied (november 2015)
Het ‘Toekomstbestendig Programma Buitengebied Gemeente Ede is het vierde advies van de begeleidingsgroep bosbeheerplan 2010-2022. Dit document van 4 november 2015 is opgesteld op verzoek van wethouder mevrouw D.W. Vreugdenhil. In de pdf bij punt 7 staan de adviezen van de bosbeheergroep voor de verdere ontwikkeling van het buitengebied.
20151104 Advies inzake Programma Buitengebied gemeente Ede Definitief

Advies inzake Speelbos (februari 2012)
De begeleidingsgroep verdiepte zich in de mogelijkheid voor één of meer speelbossen in de gemeente Ede. Het advies is om op een aantal plekken in de buurt van ingangen van de Edese bossen ruimte te maken voor een speelbos. Maar zonder er speeltoestellen of dergelijke te plaatsen. De bedoeling is dat kinderen en jongeren er vrij kunnen spelen, onder meer klimmen in bomen, hutten bouwen, verstoppertje spelen en andere vormen van vrij spel. De begeleidingsgroep heeft voorgesteld Edese inwoners en speciaal de (school)kinderen goed mee te laten denken over de uitvoering. Het advies is nog in behandeling.
20120206 Advies inzake Speelbos Definitief

Advies inzake Gedenkbos (Mei 2011)
De begeleidingsgroep vormde zich een beeld over een gedenkbos in de gemeente Ede. Dit gedenkbos is bedoeld voor het herdenken van overleden personen. Ons advies om eerst onderzoek te doen naar de behoefte aan gedenkbomen onder de inwoners is overgenomen en uitgevoerd. De begeleidingsgroep adviseerde daarvoor de plek van de oude hoogspanningskabel in het Edese Bos achter de begraafplaats te gebruiken. Gedacht kan worden aan een gedenklaan met bomen die in de omgeving passen, bij voorkeur beuken. De uitvoering kan worden gerealiseerd door een nog op te richten stichting. Daardoor zijn de kosten gelijk aan de verwachte opbrengst. Er is een enquête gehouden onder de inwoners van gemeente Ede. De resultaten hiervan leest u in de documenten hieronder.
20110525 Advies inzake Gedenkbos Definitief

Ongevraagd advies inzake Zanddijk Zuid Ginkel maart 2011)
De gemeente was van plan om zand dat niet thuishoort in dit gebied te storten in een Natura 2000 omgeving. Met die zanddijk wilde de gemeente het fietspad bij de Ginkelse heide verleggen. De begeleidingsgroep heeft het college geadviseerd helemaal af te zien van dit plan. Volgens de begeleidingsgroep kon het vraagstuk van waterafvoer op het zandpad en het fietspad ook anders worden gerealiseerd. Namelijk zonder dat in dat kwetsbare landschap zo’n grote hoeveelheid gebiedsvreemd, humusrijk zand werd aangebracht. Dit zand zou de bestaande situatie van natuur, cultuur en recreatie ingrijpend verstoren. De gemeente heeft het advies opgevolgd. Inmiddels is het gestorte zand afgevoerd. Ook zijn er in goed overleg maatregelen getroffen, die het bestaande heidelandschap en de karakteristieke schaapskooi beter tot hun recht laten komen.
20112803 Ongevraagd advies inzake Zanddijk Zuid Ginkel Definitief