Visie en toekomstplannen

In 2014 hebben wij ons verdiept in de sterke en zwakke punten van de toenmalige Begeleidingsgroep Bosbeheerplan, gericht op het behoud van Bos en Natuur in de Gemeente Ede voor alle verschillende doelgroepen (Urban Forestry). Ook de kansen en bedreigingen in de samenwerking met het bestuur van de Gemeente zijn toen bezien. Het eindresultaat van deze zelfevaluatie is kernachtig vastgelegd in onze visie voor het bosbeheer 2015-2016. U kunt deze pagina hier bekijken.

Tijdens de jaarlijkse bosdag op 8 juli 2016 voor ambtenaren en gemeenteraadsleden van Ede hebben Evert van Amerongen (voorzitter Begeleidingsgroep) en George Borgman (Borgman Beheer) uiteengezet wat er tot nu toe is bereikt en wat de plannen van de begeleidingsgroep voor de komende jaren zijn. U kunt deze ‘pitch’ bekijken en beluisteren.

Eind 2016, halverwege de looptijd van het Bosbeheerplan 2010-2022, zijn ook met leden van de Gemeenteraad en het College in een Tussenevaluatie onze toekomstplannen en de samenwerking met het bestuur van de Gemeente Ede bezien. De resultaten hiervan kunt u hier bekijken.

In ieder geval is ons duidelijk geworden dat heel veel beheersaspecten samenhangen met zonering. Hieronder worden een aantal zaken verstaan, zoals:
– het opdelen van natuurgebieden in delen die algemeen toegankelijk zijn, tot gedeeltes die afgesloten zijn voor het publiek, zoals rustgebieden voor het wild)
– het zoveel als mogelijk scheiden van gebruikers, zodat loslopende honden geen ruiters aanvallen, mountainbikers en wandelaars elkaar niet in de weg fietsen en lopen, etc.
De komende tijd zullen wij aan dit onderwerp dan ook zeer veel aandacht besteden.

In het verlengde van genoemde evaluaties in eigen kring en met het bestuur van de gemeente Ede willen wij het functioneren van de vroegere Begeleidingsgroep Bosbeheerplan nadrukkelijk versterken. Net als de Dorpsraden in de verschillende kernen van de gemeente, zijn wij voor het grote gebied van Bos en Natuur in Ede dan ook nuttig werkzaam als Bosraad Ede.