Excursies

De Bosraad gaat iedere laatste vrijdag van de maand het veld in onder leiding van de Jochem van Gooswilligen, beheerder Bos en Natuur van de gemeente. Ter plaatse zie je immers beter dan achter een vergadertafel wat er gebeurt en wat de stand van zaken is.


6 december 2023 – Edese Bos

De Bosraad kreeg onlangs het verzoek van het team Natura 2000 van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)om op hun jaarlijkse teamdag op 6 december j.l. kennis te maken met het Natura 2000 gebied Veluwe en met de Bosraad Ede.

De leden van het team waren geïnteresseerd in het gebied zelf. Bij voorbeeld welk soorten er voorkomen en welke specifieke interventies worden genomen om de natuur te herstellen. Verder waren ze benieuwd naar de rol en invloed van de Bosraad op het beheer van het gebied. Met name wilde het team meer weten over de meerwaarde van de Bosraad en over de uitdagingen die de Bosraad bij haar activiteiten tegenkomt.

Aan dat verzoek wilde de Bosraad natuurlijk graag voldoen en zij stelde voor het team van LNV een interessant programma op.

Voorafgaand aan de veldexcursie heeft Evert van Amerongen (voorzitter bosraad) aan de aanwezige teamleden van LNV vertelt wat de Bosraad is, wat zij doet en met name wat zij zoal gedaan heeft voor de Edese bossen. Die introductie vond plaats in Parkhotel de Bosrand. Daarna gingen we de kou en de bossen in.

Op de eerste stop heeft Jochem van Gooswilligen (bosbeheerder gemeente Ede) uitleg gegeven over het herstel van de oude boscomplexen en over de dilemma’s en keuzes die daarbij moeten worden gemaakt. De uitleg vond plaats op plekken waar goed te zien was waar ingrepen zouden moeten worden gedaan en waar de natuur vooral met rust zou moeten worden gelaten.

Op de tweede stop heeft Arnold van den Burg (ecoloog en bioloog) uitgelegd welke gevolgen de zeer hoge stikstofdepositie op het Natura 2000 gebied Veluwe heeft. Hij liet bij voorbeeld zien dat de strooisellaag niet meer voldoende wordt afgebroken met alle gevolgen van dien. Ook werd besproken in hoeverre bekalking een oplossing voor die verzuring zou kunnen zijn.

Tijdens de derde stop kregen de teamleden een korte cursus blessen van Jochem, waarna iedereen aan de slag ging om op een bosperceel te bepalen welke bomen mochten blijven staan en welke beter verwijderd zouden kunnen worden.

Tijdens de presentaties werden vragen gesteld die zeer to the point waren en getuigden van interesse in en kennis over de zorgwekkende staat van de natuur in de Natura 2000 gebieden in het algemeen en de Veluwe in het bijzonder.

Al met al was de veldexcursie heel zinvol, zowel door de presentaties van Jochem en Arnold, als door de individuele gesprekken die de aanwezige Bosraad-leden onderweg hadden met de teamleden van het ministerie. Ik denk dat ze een goede indruk hebben gekregen van onze missie en onze werkzaamheden en de aanwezige Bosraad-leden hebben kennis kunnen maken met een groep geïnteresseerde en bevlogen ambtenaren.

Opgetekend door Jeannet Hubbeling

Foto’s van Suzette Stumpel


28 juni 2019 – De Zanding
Met een bijzonder kleine afvaardiging van de Bosraad hebben we kunnen zien wat er op het gebied van de Zanding weer veranderd is (na alle commotie rond het afsluiten van het Otterlose Bos).
De kwaliteit van het heideterrein is relatief goed te noemen, hoewel de diversiteit veel beter kan. De heidecorridor is nu ook doorgetrokken op het gebied van Park DHV en kan zich nu dus volop ontwikkelen voor bij voorbeeld (grote) insecten en zandhagedis. Er is een flinke oppervlakte open zand waar blauwvleugelsprinkhaan voorkomt en waar zich pioniersoorten als borstelgras vestigen. Een groep vrijwilligers is actief om de hei open te houden. Ze halen vooral  Am. vogelkers en dennen weg. Op de hei staan relatief veel eiken. Discussie om hiervan wat meer weg te halen. Het gebied is van belang voor de zeldzame en beschermde zadelsprinkhaan. De nimfen hiervan eten vooral gele composieten en daarvan zijn er hier maar erg weinig. Hoe kan dit verbeterd worden? Op allerlei vlakken blijkt hier maatwerk nodig: open kappen, bekalken, recreatie et cetera.
Verder zagen we nog een mooi stukje loofbos dat sinds kort in gemeentehanden is.

Suzette Stumpel. Foto’s: Jochem van Gooswilligen en Suzette Stumpel. Foto rechts: sporen zandhagedis.


29 maart 2019 – Roekel
Zoals altijd staat de laatste vrijdagmiddag van de maand in het teken van de excursie voor de bosraad. Iedereen werd om 14:00 welkom geheten bij het eetcafé De Roek op de Hartenberg, waarvandaan de excursie naar het naastliggende gebied Roekel begon. Het weer was goed, de zon scheen volop, tot tevredenheid van velen aanwezigen. De invulling van de excursie was een wandeling langs bijzondere plekken in het gebied Roekel. Tijdens de wandeling vertelde Jochem uitgebreid over het gebied Roekel. Martijn (stagiair bij de Gemeente Ede) legde het een en ander uit over zijn resultaten en aanbevelingen voor het gebied wat betreft bosverjonging. Op dit gebied ligt er een opgave in het beheer van de komende jaren. De bedoeling is om de komende dunningsronden meer te gaan verjongen. Dit is nodig om te zorgen dat er ook in de komende generaties verschillende bosopstanden van verschillende leeftijden aanwezig zijn. Hiermee wordt het geïntegreerde bosbeheer in de praktijk gebracht. Na een gezellige en interessante wandeling door het bosgebied Roekel ging iedereen rond 15:30 met tevredenheid naar huis.
Martijn/Jochem van Gooswilligen. Foto’s Dick Spijker (klik voor vergrotingen)

 


22 februari 2019 – Voormalig MOB-complex aan de Fransekampweg, Bennekom
Onder leiding van Jochem kregen we toegang tot het terrein dat meestal is afgesloten voor publiek. Het wordt beheerd door gemeente Ede en onderhouden door de vrijwilligers van A Rocha, die dit terrein vijf jaar geleden hebben geadopteerd. Voorzitter van de groep John Smits, projectmanager bij Staatsbosbeheer, vertelde over het werk van de groep: er is al veel terrein open gemaakt, er zijn weer stukjes heide. Er is een oude opslagplaats als vleermuiskelder bestemd, waar dit jaar zowaar een vleermuis is waargenomen. Er worden regelmatig zandhagedissen gezien, die de dreigende verbossing van het gebied overleefd hebben. Deze soort moet nodig gemonitord worden. Verder staan er nogal wat bramen. Op de paden veel bosaardbei. Er zijn nog steeds wat open zandige plekken, potentieel botanisch en entomologisch waardevol. Volop wilgen, een plek met adelaarsvaren en veel bosbes.
Bij de twee blusvijvers is de oever opengekapt, zodat er weer licht op het water kan vallen. Als de vegetatie weer ontwikkeld is zal Marcel nog eens gaan kijken naar interessante soorten.
We hebben geadviseerd het vrijkomende hout (niet voldoende voor de biomassacentrale, maar toch een flinke hoeveelheid) zoveel mogelijk aan de buitenkant van het terrein te leggen, zodat daar een soort wal ontstaat. Deze kan op de lange duur misschien het huidige hek vervangen.
Er staat een groepje populieren die erg snel aan het uitgroeien zijn. Ons idee: weghalen nu het nog kan.
Verbinden met andere heideterreinen zou het gebied waardevoller maken. Misschien kunnen we het oude idee van herinrichting van de akkers langs de Dikkenbergweg weer van stal halen.
Vervolgens gekeken bij het bosterrein langs de Prins Hendrikweg waar een aantal jaren geleden de grote Amerikaanse eiken zijn gekapt. Het ziet er nogal rommelig uit, maar misschien zijn er ook potenties. Zo staat er bv heel wat jonge hulst, berk en zomereik. Er is een stagiair die naar bosverjonging gaat kijken. We zijn benieuwd.
We namen afscheid bij een ballet van maar liefst vijf buizerds in de lucht.
Suzette Stumpel, tekst en foto’s (klik voor vergrotingen)

 

Opengemaakt heideterrein, een van de blusvijvers en bosverjonging te zien in het gedeelte waar Amerikaanse eik
is gekapt (ong 5 jaar geleden)


25 januari 2019 – Omgeving hertenreservaat
Een bezoek gebracht aan de omgeving van het hertenreservaat om de werkzaamheden daar in ogenschouw te nemen. De foto’s van het winterse bos hieronder zijn  gemaakt door Suzette Stumpel en Geen Broere (klik voor vergrotingen)